12
Νοέ.
14

Yπολογισμός μισθού ξενοδοχουπαλλήλου

ΣΣΕ

http://www.ergasiaka.net/sse.html

http://www.ergasiaka.net/ergatika-1/sse-apodoxes/item/561-afti-einai-i-sse-ton-ksenodoxoypallilon-gia-to-2014-2015-deite-tous-pinakes-me-tous-misthoys.html

Υπογράφηκε σήμερα 30/12/2013 η νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας των ξενοχοϋπαλλήλων για το 2014 – 2015. Η ΣΣΕ προβλέπει σταθερούς μισθούς για το 2014 και μικρή αύξηση 1% για το 2015. Η ισχύς της  αρχίζει από την 01.1.2014 και λήγει την 31.12.2015.

Δείτε το κείμενο της σύμβασης και τους πίνακες με τους μισθούς που πρώτο απ’ όλους τα ergasiaka.net σας παρουσιάζουν

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας”
Σήµερα την 30η ∆εκεµβρίου 2013 στα γραφεία της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ξενοδόχων που βρίσκονται στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ.24)  οι υπογράφοντες:
1.    Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργατών Επισιτισµού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελµάτων, νόµιµα εκπροσωπούµενη από τους κκ. Παναγιώτη Προύτζο, Πρόεδρο του ∆.Σ., Γεώργιο Χότζογλου Γενικό Γραµµατέα του ∆.Σ. και Παναγιώτη Κούκο µέλος του ∆.Σ. και
2.    Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.), νόµιµα εκπροσωπούµενη
από τους κκ. Γιάννη Α. Ρέτσο, Πρόεδρο του ∆.Σ., Αριστοτέλη Θωµόπουλο Α’ Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Φιορεντίνο, Γενικό Γραµµατέα του ∆.Σ. και Σπυρίδωνα Γαλιατσάτο, µέλος του ∆.Σ.
Συµφωνούν, συνοµολογούν και αποδέχονται όλοι νοµίµως  εξουσιοδοτηµένοι τα εξής:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Τα συµβαλλόµενα µέρη πριν από ενάµισι έτος και συγκεκριµένα τον Ιούλιο του 2012, σε µια περίοδο εξαιρετικά δυσχερή τόσο για τον ξενοδοχειακό κλάδο, όσο και για τους εργαζοµένους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και εν µέσω ενός περιβάλλοντος εκτεταµένων νοµοθετικών παρεµβάσεων σε βάρος των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και ρυθµίσεων, κατόρθωσαν µε αµοιβαίες υποχωρήσεις να καταλήξουν στην υπογραφή συλλογικής σύµβασης εργασίας (ΣΣΕ) για τα έτη 2012-2013, η οποία έτυχε ευρείας εφαρµογής, συνέβαλε δε στην προστασία των συµφερόντων των εργαζοµένων, αλλά παράλληλα και στην διατήρηση της βιωσιµότητας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, αποτελώντας και µέσο ανάσχεσης του αθέµιτου ανταγωνισµού µεταξύ τους στη βάση του µισθολογικού κόστους.
Η διάρκεια της ανωτέρω ΣΣΕ λήγει στις 31-12-2013. Ήδη οι ανωτέρω συµβαλλόµενοι πριν τη λήξη ισχύος της υφιστάµενης συµβάσεως ξεκίνησαν διαπραγµατεύσεις προκειµένου να καταστεί δυνατή η υπογραφή νέας ΣΣΕ ούτως ώστε οι εργασιακές σχέσεις του κλάδου να µην   µείνουν  αρρύθµιστες και οι εργαζόµενοι να µην µείνουν απροστάτευτοι. Η υπογραφή της παρούσας ΣΣΕ και το περιεχόµενό της αποτελούν απόδειξη του γεγονότος πως τα συµβαλλόµενα στον κλάδο µέρη αντιλαµβάνονται την αξία της συνέχισης της ύπαρξης συλλογικών ρυθµίσεων, οι οποίες να ανταποκρίνονται στις αµοιβαίες ανάγκες τις οποίες, άλλωστε, οι ίδιοι γνωρίζουν καλύτερα από τον οιονδήποτε άλλο. Ενόψει των ανωτέρω τα µέρη λαµβάνοντας υπόψη:
1.Το γεγονός πως ο ξενοδοχειακός κλάδος εν γένει εµφάνισε κατά την τελευταία τουριστική περίοδο ανάκαµψη, η οποία ευκταίον θα ήταν να συνεχισθεί και κατά το προσεχές έτος και να επεκταθεί και στις περιοχές που απευθύνονται κυρίως στον εσωτερικό τουρισµό στις οποίες η άσχηµη κατάσταση των προηγούµενων ετών δεν βελτιώθηκε.
2.Το γεγονός πως υπάρχουν επαγγελµατικές κατηγορίες εργαζοµένων οι οποίοι απασχολούνται στα ξενοδοχεία χωρίς να είναι εντεταγµένοι στο πεδίο εφαρµογής της εθνικής κλαδικής ΣΣΕ για τους εργαζοµένους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και οι συλλογικές συµβάσεις εργασίας των οποίων έχουν λήξει και βρίσκονται στην µετενέργεια και
3. Το γεγονός πως ορισµένες από τις ρυθµίσεις της ως άνω εθνικής κλαδικής Σ.Σ.Ε. δεδοµένου πως θεσπίστηκαν προ πολλών ετών χρήζουν επικαιροποίησης µε βάση τις ανάγκες της εποχής, συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν την κατάρτιση της παρούσας εθνικής κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας, το περιεχόµενο της οποίας έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρµογής
Με την παρούσα συλλογική ρύθµιση καθορίζονται οι όροι αµοιβής και εργασίας και οι εν γένει σχέσεις των εργαζοµένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αστικά κέντρα, σε τόπους θερινών διαµονών, σε λουτροπόλεις και σε αρχαιολογικούς τόπους όλης της χώρας, µε τη µορφή του ξενοδοχείου, ξενώνα οικοτροφείου, επιχείρησης επιπλωµένων διαµερισµάτων, επιχειρήσεις θερέτρων από τουριστικούς οικίσκους (µπαγκαλόους), µοτέλ, τουριστικού περιπτέρου και κέντρου παραθερισµού – διακοπών και κάµπινγκ.

Άρθρο 2 Κατηγορίες µισθωτών
Οι µισθωτοί στους οποίους αφορά η παρούσα σύµβαση αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι και κατατάσσονται σύµφωνα µε την ειδικότητά τους και ανεξαρτήτως φύλου, στις εξής τέσσερις (4) κατηγορίες:
Κατηγορία Α: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), µαιτρ, υποµαίτρ (ή κάπταιν), θυρωρός Α, νυχτοθυρωρός Α, µπουφετζής Α, προϊστάµενος υπνοδωµατίων και κοινοχρήστων χώρων και µάγειρας Α.
Κατηγορία Β: Προϊστάµενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός Β, σερβιτόρος τραπεζαρίας – σαλονιού ή ορόφων (θαλαµηπόλος), µπάρµαν ή µπάρµεϊντ και µάγειρας Β
Επίσης µε την προϋπόθεση ότι θα προτιµήσουν την παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, οι τηλεφωνητές, οι ελεγκτές ή ταµπλίστες και οι µαϊνκουραντιέ.
Κατηγορία Γ: Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόµος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθός θυρωρείου ή µπουφέ ή εστιατορίου ή µπαρ ή λινοθήκης, γκρουµ, ντόρµαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλη συλλογική σύµβαση ή διαιτητική απόφαση και µάγειρας  Γ και καµαριέρης – α.
Κατηγορία ∆: Πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, µοδίστρα, λαντζέρης, λουτρονόµος, προϊστάµενος και βοηθός ιατρείου.

Άρθρο 3 Βασικοί µηνιαίοι µισθοί και ηµεροµίσθια

α. Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα όπως έχουν διαµορφωθεί σύµφωνα µε την από 13-7-2012 Σ.Σ.Ε. (ΠΚ 9/16-7-2012), παραµένουν σταθεροί για την περίοδο από 01-1-2014 έως 31-12-2014.
Οι ανωτέρω βασικοί µισθοί αυξάνονται από την 1-1-2015 κατά ποσοστό 1% και διαµορφώνονται ως εξής:
•    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 830,18 ευρώ
•    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 812,67 ευρώ
•    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 796,58 ευρώ
•    ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆: 761,23 ευρώ
β. Οµοίως το ηµεροµίσθιο των εκτάκτως προσλαµβανοµένων, όπως έχει διαµορφωθεί σύµφωνα µε την από 13-7-2012 Σ.Σ.Ε., παραµένει σταθερό για την περίοδο από 01-1-2014 έως 31-12-2014.
Από την 1-1-2015 αυξάνεται κατά ποσοστό 1% και διαµορφώνεται ως εξής:
■    για τους σερβιτόρους σε 63,13 ευρώ
■    για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 55,05 ευρώ.
Σηµειώνεται ότι το παραπάνω ηµεροµίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για απασχόλησή τους µέχρι 8 ωρών και συµπεριλαµβάνονται σ’ αυτό οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές καθώς και για εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες.
γ. Σε ό,τι αφορά στην καταβολή των επιδοµάτων Χριστουγέννων και Πάσχα ισχύουν τα αναφερόµενα στο Προσάρτηµα της παρούσας ΚΣΣΕ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.

Άρθρο 4
Στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας εντάσσονται και οι τεχνίτες ζαχαροπλάστες, καθώς και οι βοηθοί τεχνίτες ζαχαροπλάστες που απασχολούνται µε τη συγκεκριµένη ειδικότητα εντός των ξενοδοχείων. Η ένταξη των ανωτέρω σε κατηγορίες θα οριστικοποιηθεί κατά προτεραιότητα µε τη διαδικασία του άρθρου 6 της παρούσας. Μέχρι να ολοκληρωθεί η στο άρθρο 6 διαδικασία η παρούσα θα εφαρµόζεται στις συγκεκριµένες ειδικότητες µόνο ως προς τους µη µισθολογικού χαρακτήρα όρους της.

Άρθρο 5 Αντικατάσταση του άρθρου 5.4 της µε αριθµό 20/1997 ∆ιαιτητικής Απόφασης

Το άρθρο 5.4 της µε αριθµό 20/1997 ∆ιαιτητικής Απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:
«5.4. Καθορισµός ηµερών και ωρών εργασίας
Α. Από 1.1.1991 οι ηµέρες της εβδοµαδιαίας εργασίας των µισθωτών της παρούσας καθορίζονται σε πέντε (5) µε 40 ώρες δουλειάς.
Τα αναφερόµενα στην παραπάνω παράγραφο ισχύουν µόνο:
1)    Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας πέντε (5) αστέρων.
2)    Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας τεσσάρων (4) αστέρων
3)  Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατηγορίας τριών (3) αστέρων από  35 δωµάτια και άνω.
4) Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατηγορίας δύο (2) αστέρων από 35 δωµάτια και άνω.
Οι ηµέρες εβδοµαδιαίας ανάπαυσης των εργαζοµένων επί πενθήµερο πρέπει να είναι συνεχόµενες. (παράγραφος 7 της ∆Α 28/83)
Β. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα επιτρέπεται να απασχολήσουν τους µισθωτούς, πέραν του ανωτάτου ορίου της ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας εργασίας και µέχρι µία (1) ώρα ηµερησίως, χωρίς να καταβάλουν πρόσθετη αµοιβή εξ αιτίας αυτής της υπέρβασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο µέσος όρος των ωρών εβδοµαδιαίας εργασίας υπολογιζόµενος επί περιόδου οκτώ (8) το πολύ εβδοµάδων, δεν υπερβαίνει τον αριθµό των 40 ωρών εργασίας.
Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα και στις οποίες εφαρµόζεται το σύστηµα πενθήµερης εργασίας σε περίπτωση που παρουσιάσουν πληρότητα που υπερβεί το 75% και για όσο διάστηµα διατηρείται το συγκεκριµένο ποσοστό, αποδεικνυόµενο από το βιβλίο πόρτας του ξενοδοχείου, θεωρηµένο από την οικεία ∆ΟΥ ή άλλο πρόσφορο µέσο, επιτρέπεται να απασχολήσουν τους µισθωτούς, πέραν του ανωτάτου ορίου της ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας εργασίας και µέχρι δύο (2) ώρες ηµερησίως, χωρίς να καταβάλουν πρόσθετη αµοιβή εξ’ αιτίας αυτής της υπέρβασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο µέσος όρος των ωρών εβδοµαδιαίας εργασίας   υπολογιζόµενος   επί   περιόδου   οκτώ   (8)   το   πολύ   εβδοµάδων,   δεν υπερβαίνει τον αριθµό των 40 ωρών εργασίας. Προς αντιστάθµιση των πρόσθετων ωρών εργασίας δύναται να χορηγείται στον εργαζόµενο αντί µειωµένου ωραρίου ανάλογη ηµερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή συνδυασµός και των δύο.

Άρθρο 6  Σύσταση Επιτροπής ένταξης ειδικοτήτων
Αποφασίζεται η σύσταση 6µελούς Επιτροπής, όπου θα εκπροσωπούνται ισοµερώς τα συµβαλλόµενα µέρη προκειµένου να µελετηθούν οι όροι αµοιβής και εργασίας των επαγγελµατικών ειδικοτήτων που µπορούν να ενταχθούν στην εθνική Κλαδική ΣΣΕ των εργαζοµένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας και να διατυπωθεί πρόταση για την οµαλή ενσωµάτωσή τους.
Εφόσον τα συµβαλλόµενα στην παρούσα µέρη, ύστερα από διαπραγµατεύσεις, συµφωνήσουν στους όρους αµοιβής και εργασίας των προς ένταξη επαγγελµατικών ειδικοτήτων µπορούν να υπογράψουν συµπληρωµατική ΣΣΕ εντός του χρόνου ισχύος της παρούσας ΣΣΕ.
Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να ζητήσουν τη συνδροµή των υπηρεσιών του ΟΜΕ∆, προκειµένου να διευκολυνθούν οι εργασίες της ως άνω Επιτροπής και οι µεταξύ τους συλλογικές διαπραγµατεύσεις.
Άρθρο 7
Διατήρηση διατάξεων- Αρχή ευνοϊκότερης Ρύθµισης
Α. Όροι προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων (ΣΣΕ, ∆Α) που δεν καταργούνται ή τροποποιούνται µε την παρούσα ή δεν αντίκεινται στους όρους της, διατηρούνται σε ισχύ.
Β. Ευνοϊκότεροι όροι αµοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατοµική σύµβαση, νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθµίσεις, Κανονισµούς Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 8 Χρόνος ισχύος
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 01.1.2014 και λήγει την 31.12.2015.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ    ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ                                     ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ

Το παρόν προσαρτάται στην παρούσα ΣΣΕ «Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας» και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ
Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση µε τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο   το   χρονικό   διάστηµα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδοµάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:
Α) για επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο µε 2/25 του µηνιαίου µισθού ή δύο ηµεροµίσθια, ανάλογα µε το συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής, για κάθε δεκαεννιά µέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και
Β) για επίδοµα εορτών Πάσχα ποσό ίσο µε το 1/15 του µισού µηνιαίου µισθού ή ένα ηµεροµίσθιο, ανάλογα µε το συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής, για κάθε οκτώ µέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγµατι καταβαλλοµένων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των νοµίµων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο µισθός ή το ηµεροµίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήµα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συµβατικό ή νόµιµο αντάλλαγµα της παρεχόµενης εργασίας τακτικά κάθε µήνα ή επαναλαµβάνεται περιοδικά κατά ορισµένα διαστήµατα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, µεταξύ άλλων το επίδοµα αδείας, η αµοιβή για τακτική νοµιµη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριµ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ’ επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήµατα κλπ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωµατώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονοµικών και Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ Β 1298) όπως συµπληρώθηκε από την ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21), σχετικά µε τους όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισµού των επιδοµάτων εορτών στους µισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες µισθωτών.

ΚΛΙΚ ΕΔΩ: Υπολογίστε άμεσα το μισθό σας. Πρόγραμμα υπολογισμού αποδοχών ξενοδοχοϋπαλλήλων online

Δείτε τους πίνακες με τους μισθούς των ξενοδοχοϋπαλλήλων για το 2014 ΕΔΩ

Δείτε τους πίνακες με τους μισθούς των ξενοδοχοϋπαλλήλων για το 2015 ΕΔΩ

Δείτε μέχρι πότε μπορείτε να κάνετε αίτηση για επαναπρόσληψη

http://www.ergasiaka.net/efarmoges-online/item/960-programma-ypologismoy-apodoxon-ksenodoxoypallilon.html

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Χ. 2014
Πανελλήνια ΣΣΕ Ξενοχοϋπαλλήλων  – Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 14/31.12.2013
Κατηγορία ειδικότητας Δείτε που ανήκετε, στο πεδίο «ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ» στην κορυφή
Προϋπηρεσία (συμπληρωμένα έτη)
Οικογενειακή κατάσταση
Εργάζεστε εποχιακά;
Δικαιούστε επίδομα ανθυγιεινής εργασίας; 5% στους καθαριστές Κ.Χ., καμαριέρες που καθαρίζουν και Κ.Χ., εργαζόμενους σε πλυντήρια, λουτρονόμους, λαντζέρες, προϊσταμένους και βοηθούς γιατρών – 10%  στους μαγείρους
Πτυχίο τουριστικής σχολής
Δικαιούστε επίδομα στολής; Χορηγείται στους εργαζόμενους της Α & Β κατηγορίας σε ξενοδοχεία πολυτελείας και Α΄ κλάσης, με την προϋπόθεση ότι απαιτείται η χρήση στολής
Επίδομα τροφής Αφορά μόνο σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στις οποίες λειτουργεί εστιατόριο
Διαμένεται στο ξενοδοχείο; Αν εργάζεστε σε ξενοδοχείο εκτός πόλεων και έχετε ζητήσει  τη διαμονή σας σ’ αυτό
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΙΣΘΟΥ
Βασικός μισθός
Επίδομα προϋπηρεσίας
Επίδομα γάμου
Επίδομα εποχ. απασχόλησης
Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας
Επίδομα τουριστικής σχολής
Επίδομα στολής
Επίδομα τροφής
Επίδομα ύπνου
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΜΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ
23
Ιαν.
11

Ιταλια -Ελλαδα καμμια συμφωνια με τα αφεντικα

http://www.avgi.gr/ArticleActionshow.action?articleID=593998

Εργασία, Κεφάλαιο και Δημοκρατία

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/01/2011

Η Fiat – Chrysler δημιούργησε μια νέα επιχείρηση (newcom), που θα διαχειρίζεται μετά ένα χρόνο το εργοστάσιο Mirafiori, αφού πρώτα αυτό εκσυγχρονιστεί.

Στη διαπραγμάτευση που έγινε, το συνδικάτο FIOM-CGIL (που υπάρχει στο εργοστάσιο και είναι το μεγαλύτερο πανιταλικά) δεν υπέγραψε τη συμφωνία μια και πρόκειται για συμφωνία που βάζει «σε αμφισβήτηση δικαιώματα που δεν είναι διαθέσιμα για κάτι τέτοιο». Δηλαδή «περίπτωση των συνδικαλιστικών συμφωνιών, για ένα ατομικό δικαίωμα, που εξασκείται με συλλογικές μορφές». Γι’ αυτόν τον λόγο στη μελλοντική εταιρεία η FIOM-CGIL (που ήδη υπάρχει) δεν θα μπορεί να εκπροσωπεί τα μέλη της στο εσωτερικό του εργοστασίου.

Επακολούθησε δημοψήφισμα με το εκβιαστικό δίλημμα: με το «Ναι» στη συμφωνία γίνεται η επένδυση, ενώ με το «Όχι» δεν γίνεται.

Δεν πιστεύω να έγινε ποτέ – στο πλαίσιο των εργοστασίων – ένα τέτοιο δημοψήφισμα με τέτοια δόση εκβιασμού και ανισομερία ΜΜΕ, οικονομικών και πολιτικών συνθηκών. Ο Μαρκιόνε (εντ. συμ.) δήλωσε: «Ή ψηφίζετε Ναι ή, αν δεν νικήσει το Ναι, θα τα κλείσω εδώ και θα πάω στο εξωτερικό». Μια τοποθέτηση που είχε την άμεση υποστήριξη του Μπερλουσκόνι και αρκετών στελεχών του Δ.Κ. Αυτοί που θα ψήφιζαν «Όχι» βομβαρδίζονταν ότι θα είχαν τύψεις γιατί καταδίκαζαν στην ανέχεια τις οικογένειές τους, το Τορίνο, το Πιεμόντε κ.λπ.

Παρουσιαζόταν το θέμα σαν οι τύχες των ανέργων, των νέων, των προσωρινά εργαζομένων και ακόμα της Ιταλίας να εξαρτιόταν από την ψήφο κάποιων χιλιάδων «μπλέ φόρμων». Που τους παρουσίαζαν σαν πραγματικούς δολιοφθορείς του νεωτερισμού. Σε αυτές τις συνθήκες, περίμεναν ότι το «Ναι» θα άγγιζε «βουλγαρικά» ποσοστά (80-90%).

Αντίθετα γινήκαμε μάρτυρες μιας «βαθιάς εξέγερσης»: Πολλές εκατοντάδες γυναίκες και άνδρες, παρ’ όλο που τους διέτρεχε και αυτούς η αγωνία – για το μέλλον – στον ίδιο βαθμό με αυτούς που ψήφισαν «Ναι», έκαμαν την επιλογή του «Όχι». Διάλεξαν να υπερασπιστούν όχι μόνον τη δική τους αξιοπρέπεια αλλά και χιλιάδων άλλων εργαζομένων στους οποίους θα προσπαθήσουν να εφαρμόσουν τη συνταγή Μαρκιόνε.

Και βρεθήκαμε αυτές τις μέρες μπροστά στο γεγονός ότι επικράτησε μεν το «Ναι» με 54%, αλλά η πλειονότητα των ειδικών σχολιαστών υποστηρίζει ότι «δεν θα είναι εύκολο να κυβερνηθεί το εργοστάσιο» μετά από αυτό το αποτέλεσμα. Δεν πρόκειται για μια παραδοξολογία, αλλά για μια σωστή πολιτική διάγνωση του ό,τι έγινε την περασμένη Πέμπτη και Παρασκευή στο εργοστάσιο Mirafiori του Τορίνο. Και μεταφέρει ένα αμφίπλευρο μήνυμα για την πολιτική και το συνδικάτο, για το κεφάλαιο και τις εργασιακές σχέσεις, που ξεπερνάει τα ιταλικά όρια και ειδικά για τις χώρες της περιφέρειας της Ε.Ε.

Στάθης Λουκάς

http://www.enet.gr/?i=news.el.politikh&id=242732

http://www.tovima.gr/default.asp?pid=2&ct=32&artId=379747&dt=23/01/2011

Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να ανατρέψει πλήρως το καθεστώς των αμοιβών του ιδιωτικού τομέα συμπαρασύροντας ομοειδείς επιχειρήσεις σε ανάλογες πρακτικές και επιφέροντας μειώσεις μισθών που ξεκινούν από 10% και φθάνουν ως και το 25%.

Την εικόνα αυτή καταγράφουν όλα τα στοιχεία που προέρχονται από το υπουργείο Εργασίας, τα Εργατικά Κέντρα της χώρας αλλά και από τις δικαστικές αρχές. Κοινή είναι η πεποίθηση ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται «έκρηξη των επιχειρησιακών συμβάσεων», γεγονός που θα προκαλέσει στις υπόλοιπες επιχειρήσεις- όπου δεν θα υπάρξουν ανάλογες συμβάσεις- ένταση των πιέσεων προς το προσωπικό για την ανατροπή των ατομικών συμβάσεων με τη «σύμφωνη γνώμη» του κάθε εργαζομένου.

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_15/01/2011_373405

Ας προσπερασουμε για λιγο τις συνδικαλιστικες ιδιομορφιες .

Στις περισσοτερες Ευρωπαικες χωρες οι διαφοροι πολιτικοι χωροι εχουν τις δικες τους «ΓΣΕΕ » Δεν υπαρχουν δηλαδη Γενικες συνομοσπονδιες.

Κατι σαν αυτο που ανολοκληρωτα γινεται με το ΠΑΜΕ στην Ελλαδα.

Οι δεξιοι εχουν τα δικα τους σωματεια οι σοσιαλιστες τα δικα τους οι κομμουνιστες τα δικα τους και καποτε οι Αντεξουσιαστες ειχαν τα δικα τους εξωσυστημικα μαζικα και δημοκρατικα σωματεια.

Εξ αλλου ολα τα σωματεια ξεκινησαν σαν αντεξουσιαστικα για την εργατικη αυτονομια και κοινωνικη οργανωση περα απο κομματα και ιδιεολογιες. 

Απομειναρι  αυτης της ιστορικης καταβολης ηταν η πανισχυρη CNT-FAI στην Ισπανια που συντριφθηκε στον Ισπανικο εμφυλιο πολεμο, το κινημα εργοστασιακων συμβουλιων στηνν Ιταλια που συντριφθηκε απο τον φασισμο και το αντιστοιχο στην νεογεννητη Σοβιετικη Ενωση που συντριφθηκε απο τον Σταλιν.

Στην Αμερικη τσακιστηκε το κινημα με εκτελεσεις και φυλακισεις με στοχοποιηση των εκπροσωπων του και προβοκατσιες με πιο γνωστη την εκτελεση των Σακκο και Βανσετι .

Στην ιστορια οι αντεξουσιστες δεν ηταν τρελαμενοι πιτσιρικαδες που κατεβαζουν βιτρινες αλλα αντιθετα  ενα κινημα φιλοσοφικο απο ιδεολογικοποιημενο, πολιτικο,  αμεσης δρασης που επιρεασε παρα πολυ την τεχνη  την εκπαιδευση τις αποψεις των ανθρωπων για την υγεια , το περιβαλλον.

Ο χωρος αυτος την δεκαετια του 1970 και μεχρι τα 1990 που ξαναδιαλυθηκε απο το κρατος ονομαστηκε χωρος της εργατικης αυτονομιας και σημαντικα κεντρα του ηταν στην βιομηχανικη βορεια Ιταλια αλλα και την Γερμανια την Γαλλια και αλλου.

Προμετωπιδα του ηταν παντα τα σωματεια βασης.

Τα επιχειρησιακα, τα εργοστασιακα , τα τοπικα (περιοχης) σωματεια, που λειτουργουσαν αμεσοδημοκρατικα, που δεν εβγαζαν πολιτικα στελεχη, που δεν εβλεπαν την συνδικαλιστικη εκπροσωπηση σαν προθαλαμο της καταληψης της εξουσιας απο καποιο κομμα (αλλα και το βολεμα των συνδικαλιστων σε καποιο πληρωμενο ποστο η βουλευτικη εδρα).

Να λοιπον που η ΦΙΑΤ, ολα τα συνδικατα εκτος απο ενα, ολα τα μεγαλα συστημικα κομματα και ο Μπερλουσκονι, ειναι σημερα υπερ του να αποφασισουν οι ιδιοι οι εργατες μεσα στους χωρους δουλειας τους για το αν δεχωνται η οχι τις συμφωνιες που διαβασατε πιο πανω.

Η ΦΙΑΤ δεν ειναι καποια τυχαια καπιταλιστικη επιχειρηση. Ειναι ενας απο τους στυλαβατες του καπιταλιστικου συστηματος παγκοσμια, παραγει θεωρια, οργανωση, διαγραφει το μελλον για το συστημα παγκοσμια

Η «δημοκρατια » αυτη λεει λοιπον.

Αν δεν δεχτειτε οσα λεω -να περασει η δικια μας κριση στις δικες σας πλατες- κλεινω το μαγαζι και παω να βρω αλλους εργατες πιο τσακισμενους .

Στον Ελληνικο τουρισμο δεν θα μπει ετσι  το ερωτημα απλα γιατι δεν μπορουν να παρουν τα ξενοδοχεια και να φυγουν.

Το ερωτημα που θα μπει στους εργαζομενους στην Ελλαδα ειναι .Η δουλευετε οπως σας λεμε η δρομο. Θα φερουμε ξενους εργατες με ειδικες συμβασεις.

Ακομα καλυτερα θα γενικευσουμε την πρακτικη που ηδη εφαρμοζεται.

Οι ξενες εταιριες  δεν εχουν μονο πακιστανους και Ινδους. Εχουν και Αγγλους και Γαλλους ανιματερ με μισθους πεινας ανασφαλιστους και γενικων καθηκοντων. Εχουν και εκπαιδευομενους Ελληνες και ξενους με  μισθους της πλακας.Η Ευρωπη σημερα ειναι μια απεραντη ανοιχτη αγορα ανεργων που θα ερθουν εδω για λιγα ψιχουλα με ειδικες συμβασεις.

Τα δημοψηφισματα στην Ελλαδα θα ερθουν σε λιγους μηνες μεσα απο τα επιχειρησιακα οπως τα λενε  σωματεια.

 Πρωτα απο ολα απο οσους δεχτουν με το μαχαιρι στο λαιμο να συμμετεχουν σε αυτα τα σωματεια. Θα ειναι η πρωτη φορα που οι εργοδοτες θα ζητανε απο τους εργατες να «συνδικαλιστουν «.

 Και μετα με ψηφοφοριες μεσα στις επιχειρησεις που θα νομιμοποιησουν αυτες τις συμφωνιες οριακα εστω.

Ολα δημοκρατικα θα γινουν με διαβουλευσεις μην νομιζετε!

Και αφου τελειωσουν οι ψηφοφοριες θα γινει το μεγαλο καθαρισμα απο τους ανυποτακτους.Συμμετεχεις δεν συμμετεχεις στην δημοκρατια τους αν διαφωνεις θα εισαι ανεργος.Γιατι εδω δεν ειναι ενας πολιτης μια ψηφος

Ειναι ταξη εναντιον ταξης 

Το ερωτημα θα ειναι να διαλεξουμε θανατο αργο με απαγχονισμο η αμεσο με τουφεκισμο.

Και επειδη η ελπιδα πεθαινει τελευταια να μου το θυμηθειτε θα διαλεξουμε την αγχονη οπως στην Ιταλια.

Απ την πλευρα μου χαιρετιζω τους συναδερφους του 44% στην Ιταλια που ψηφισαν οχι στον ρεαλισμο των αφεντικων

Αυτο το vaffanculo στον εκβιασμο των εργοδοτων  δεν ειναι η τελευταια λεξη του εργατικου κινηματος. 

Ο αγωνας συνεχιζεται.Δεν μπορει να γινει αλλοιως.

25
Δεκ.
10

Μια εργατικη καταγραφη

Μια εργατικη καταγραφη

8 10 2010

Σημερα ειμαστε στα μεσα Ιουνιου.

Οταν βλεπετε και χανομαι απο το διαδικτυο δουλευω δεκαπεντε ωρες και πανω την ημερα.

Απο 1 Απριλη εχω προσληφθει μαγειρας (σεφ ,υπευθυνος κουζινας δωστε οποια ονομασια θελετε) σε μεγαλο ξενοδοχειο της περιοχης.

 Για την τουριστικη περιοδο 2010.

Αυτα ειναι διπλα μεροκαματα σε χρονο και παραγωγη ( η αμοιβη ειναι σε επιπεδα 1999)  γιατι πρεπει να ταΐσουμε 400-500 ατομα σε 24 ωρες εικοσι διαφορετικα φαγητα  τεσσερες εργαζομενοι στην κουζινα και δυο στη λατζα.

Ξεκινωντας με μηδεν προετοιμασια. Πρωινα, Ελληνικη κουζινα ορεκτικα κυριως  , πιτες σαλατες, μπουφεδες,φρουτα γλυκα τα παντα.

Εχω δουλεψει συνολικα 26 μεροκαματα. Τα δεκαπεντε τον Απριλη.

Και σημερα μας κοψαν το τηλεφωνο γιατι δεν εχουμε λεφτα να πληρωσουμε τον λογαριασμο.

Η ιδιοκτητρια εταιρεια κανει οτι μπορει. Οπως ολοι οι ξενοδοχοι της περιοχης αγωνιζεται και αυτη να κρατησει την επιχειρηση σε λειτουργια.

Ο ανταγωνισμος ειναι εξοντωτικος οι τιμες εχουν πεσει σε εξευτελιστικα επιπεδα κατω του κοστους  22 ευρω το ατομο ολα μεσα.

Τα ξενοδοχεια των 150 δωματειων και πανω ειναι ολοκληρα εργοστασια.

Για να παρουν μπρος να συντηρηθουν να δουλεψουν το κοστος ειναι τεραστιο.Για να μην μπουν μεσα χρειαζεται ενα ελαχιστο πελατων κατω απο το οποιο απλα δεν μπορουν να δουλεψουν.

Αν καποιοι σπανε αυτο το οριο το κανουν για να μην παρει ο διπλανος ξενοδοχος τα πρακτορεια, και μεινουν χωρις δουλεια τις επομενες  εξηντα μερες.Γιατι για τοσο μιλαμε. Μεχρι 20 Αυγουστου.

Οταν ο τουρισμος ξεκινουσε Απριλη με το Πασχα των καθολικων και τελειωνε μεσα Οκτωβρη. Με ξενους που εβαζαν συναλλαγμα οχι με κοινωνικο τουρισμο που πληρωνει το κρατος απο τα δανεικα με 5% επιτοκιο.

Θα προσπαθησω τις επομενες μερες της ανεργιας να γραψω καποια στοιχεια για την περιοχη μας.

Βαθια πεποιθηση μου ειναι οπως εχω ξαναγραψει πως το σωματειο της περιοχης το πρωτοβαθμιο σωματειο ξενοδοχουπαλληλων Ερμιονιδας πρπει να καλεσει τα μελη του σε εναν κυκλο συζητησεων .Να δουμε που ειμαστε και πως μπορουμε να δρασουμε.

Σαν εργαζομενοι και σαν πολιτες.

Περσι ο Δημος Κρανιδιου εκανε μια ημεριδα στο ΑΚΣ  ακομα περιμενουμε τα πρακτικα της τις θεσεις ξενοδοχων δημου σωματειων.

Οι εργαζομενοι ειμαστε στο σκοταδι.

Και πιστευω πως οι δημοτικες παραταξεις πρπει να εχουν θεσεις και πανω στο μοντελο οικονομικης αναπτυξης της επαρχιας μας γιατι Δημαρχος χωρις  δημοτες δεν γινεται.

Αν αυτη η κατασταση κρατησει πολλοι θα αναγκαστουμε να φυγουμε να παμε να βρουμε μεροκαματο οπου υπαρχει.Και που υπαρχει αραγε; Σε ποιο μερος του πλανητη δεχωνται μεταναστες σημερα;

Οι εργαζομενοι στον τουρισμο- επισιτισμο  αλλα και οι μικροεπαγγελματιες  μετραμε οχι μηνες αλλα μερες πριν φτασουμε σε αδιεξοδο.

Σαν εισαγωγη να πω πως η κριση στον τουρισμο ειναι παγκοσμια και θα κρατησει οσο κρατα η υφεση.

Το πως εγγραφεται η κριση αυτη στην Ερμιονιδα ειναι μια δευτερη προσεγγιση που ζητα αναλυση.

Γιατι τα κλειστα μεγαθηρια της περιοχης δεν εκλεισαν περσι. Αυτο το μοντελλο τουρισμου φθινει εδω και χρονια. Υπαρχουν βεβαια και εθυθυνες συγκεκριμενων επιχειρηματιων κατα περιπτωση αλλα ηταν και ειναι το γενικο κλιμα της κρισης που εκανε τις ευθυνες αυτες καθοριστικες για το μελλον του τουρισμου στην επαρχια.

OIKONOMIAERMIONIDAS

Μια πρωτη καταγραφη της καταστασης με μια επισημανση.

Οταν ενα ξενοδοχειο 500 κρεβατιων εχει τριαντα πελατες ειναι μισοκλειστο .Υπολειτουργει.

Και το δευτερο. Καποια ξενοδοχεια περιμενουν τον κοινωνικο τουρισμο με την εγγυηση του κρατους για να δουλεψουν, τους πεινασμενους συνταξιουχους που πεφτουν πανω στον μπουφε σαν ακριδες, και την αγωνια αν θα εχει το κρατος να τους πληρωσει τα λεφτα στο τελος για να μπορεσουν και αυτοι να πληρωσουν τροφοδοτες και εργαζομενους.

Ειμαστε ολοι στον αερα αυτη τη στιγμη.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΔΩΜΑΤΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΚΡΕΒΑΤΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΠΟΡΤΟ ΥΔΡΑ 279-550  
ΥΔΡΑ ΜΠΗΤΣ 272-516  
ΛΕΝΑ ΜΑΡΥ nouvelle frontieres 250- 500  Προς Πωληση 
ΚΟΣΤΑ ΠΕΡΛΑ 3* 191- ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΕΝΟ
Club Ermioni (ΑΚΟΥΑΡ) 3* 350-750 ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΓΑΛΑΞΙΑΣ 3* 171- ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΧΑΠΥ ΜΑΓΚ  83-  
ΛΙΝΤΟ 40- ΚΛΕΙΣΤΟ 2010
ΚΑΠ ΝΤ ΟΡ 3* 165-400  Θα ανοιξει 2/7
ΓΙΟΥΛΥ 3* 163-310 ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΕΝΟ
ΝΟΤΙΚΑ  164-306  
ΑΚΣ 214-  
ΧΙΝΙΤΣΑ 216- ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΣΑΛΑΝΤΙ Β ΚΑΤ 404 -776  ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΕΝΟ
ΑΛΚΥΩΝ 3* 89-190 ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΚΟΣΜΟΣ 150-350 ΥΠΟΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ
ΒΕΡΒΕΡΟΝΤΑ 244-463 ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΕΝΟ
ΑΠΟΛΛΩΝ 165-300 ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΜΕΝΟ

 http://ermionida.info/gr-hotels.html

 http://www.greekhotels.gr/gr/peloponnese_hotels/argolida_hotels/porto_heli_hotels.asp

http://www.parents.gr/forum/showthread.php?t=38362 ΣΧΟΛΙΑ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ STA ΕΛΛΗΝΙΚΑ

TRIPADVISOR ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΑΠΟ TRIP ADVISOR

http://www.tripadvisor.com/Hotel_Review-g189483-d506478-Reviews-Cap_d_Or_Hotel-Peloponnese.html ΣΧΟΛΙΑ  TRIP ADVISOR GIA ΚΑΠ ΝΤΟΡ

 http://www.holiday.gr/gr/place6.php?place_id=537

http://www.makisinn.com/welcome.html ΜΑΚΙΣ ΙΝ

http://travel.diadiktyo.net/ververonda/greek/ ΒΕΡΒΕΡΟΝΤΑ

http://www.hotelscombined.com/Hotel/Apollo_Beach_Hotel_Porto_Heli.htm ΑΠΟΛΛΩΝ

http://www.akshotels.com/hinitsa-bay-hotel-doublerooms.html ΧΙΝΙΤΣΑ

http://www.akshotels.com/porto-heli-hotel-doublerooms.html ΑΚΣ

http://www.hotelrozos.com/ ΡΟΖΟΣ

http://alkyonhotel.focusgreece.gr/ ΑΛΚΥΩΝ

http://www.galaxyhotel.info/ ΓΑΛΑΞΙΑΣ

http://www.gto.gr/gr/accomm/hotel/detail.php?id=6421 ΠΟΡΤΟ ΥΔΡΑ

http://travel.diadiktyo.net/hydra-beach-helio-club/greek/ ΥΔΡΑ ΜΠΗΤΣ

http://www.gto.gr/eng/accomm/hotel/detail.php?id=4455 ΛΕΝΑ ΜΑΡΥ

 http://www.travelplanet24.com/gr/hotels/europe/greece/peloponesse/club-ermioni/71342  ΕΡΜΙΟΝΗ ΚΛΑΜΠ ΑΚΟΥΑΡΙΟΥΣ

http://www.holiday.gr/member.php?member_id=4530 ΚΟΣΤΑ ΠΕΡΛΑ

http://www.lidohotel.gr/grkindex.html ΛΙΝΤΟ

http://www.hotelclubcosmos.com/gr-index.htm ΚΟΣΜΟΣ

http://www.hapimag.com/en/porto-heli-peloponnese-.htm χαπυ μαγκ

http://www.windmillstravel.com/gr/hotel.php?id=4567&destination=9&destinationtype=region ΚΑΠΝΤΟΡ

http://www.top-hotels-greece.com/location/peloponnese/argolida/porto-heli-hotels/hotels/la-cite_6793.html Nautica

http://www.hapimag.com/en/porto-heli-peloponnese-.htm hapimag

περισσοτερα ομως συντομα.

10
Νοέ.
10

Αλλη μια σεζον τελειωσε

Δευτέρα, 25 Οκτωβρίου 2010

Τελος Σεζον 

Πανω απο τριαντα χιλιαδες κουβερ

 

131 μερες εργασιας

 

γυρω στις 1400 ωρες

 

4-5 εργαζομενοι στην κουζινα

 

και 1-2 λατζερηδες.

 

Τελειωσαμε με Γερμανους

στις 22 Οκτωβριου 2010

Τρίτη, 17 Αυγούστου 2010

Εικονες Δουλιας


23
Φεβ.
10

Για το σωματειο μαγειρων

http://www1.rizospastis.gr/wwwengine/story.do?id=397216

Με αυτη την ανακοινωση διαλυθηκε πριν απο δεκα χρονια το σωματειο μαγειρων που ειχε ζωη κοντα εναν αιωνα.

Την εζησα αυτη την καταργηση σε μια διαδικασια κεκλισμενων των θυρων απο οπου οι μαγειρες απουσιαζαν και τα μελη του ΠΑΜΕ περασαν στην συμπύκνωση του σωματειου που ελεγχαν μεσα σε ενα συνδικατο που κατω απο τα πανω του ζητημα ειναι να συγκεντρωνει εικοσι ατομα.

Σημερα υπαρχει καινουργιο σωματειο μαγειρων αλλα δεν γνωριζω πολλα γι αυτο

http://somateioserbitoronmageiron.blogspot.com/

18
Jul
09

Xθες βραδυ πιασανε τον Μπεσιμ

Χθες βραδυ πιασανε τον Μπεσιμ

besim

Ασφαλιτες με πολιτικα απο την Αθηνα ξεκινησαν επιχειρηση κατα των αλλοδαπων εργατων χωρις χαρτιά και στην Λευκαδα.

Πιασανε και τον Μπεσιμ.Ενα εικοσαχρονο παιδι απο την Αλβανια.

 Οχι δεν ειναι ο Χριστοφορακος,

ουτε πολιτικοι βουτηγμενοι στις μιζες,για να κανουν χαρες στις εταιρειες σε βαρος των συμφεροντων του Ελληνικου λαου.

δεν ειναι οι εγκληματιες που απειιλουν την ζωη βουλευτη που εκανε επερωτηση για παρανομες αμμοληψιες στον ποταμο Νεδα (απο την εταιρεια Τρομπουκη).

Δεν ειναι αυτοι που πεταξαν βιτριολι στην συνδικαλιστρια Κουνεβα

Δεν ειναι μεγαλεμπορος ηρωινης,εμπορος οπλων και γυναικων στα σκλαβοπαζαρα που λεγονται μπαρ με γυναικες .

Δεν ειναι οι υπευθυνοι που δανειστηκαν 100 δισεκατομμυρια ευρω τα τελευται πεντε χρονια στο ονομα μας στο ονομα του Ελληνικου κρατους, την ιδια στιγμη που το ιδιωτικοποιουσαν το απαξιωναν και το μετετρεπαν σε εισπραχτικο μηχανισμο.

Την ιδια στιγμη που αυτοι και οι οικογενειες τους περνανε μια χαρα και εμεις βυθιζομαστε στην αγωνια και την στερηση.

Ολοι αυτοι κυκλοφορουν ελευθεροι αναμεσα μας.

Ο Μπεσιμ ειναι εργατης.

Ξεκιναει το πρωι στις εξη και τελειωνει στις μια το βραδυ.

Τον βλεπετε αδυνατος που ειναι ;Κι ομως τρωει σαν λυκος.Δεν εχει προβλημα με παχυσαρκια γιατι δουλευει ολη μερα.Δεν χρειαζεται γυμναστηριο για να ειναι σε φορμα.Ο ανθρωπος ΔΟΥΛΕΥΕΙ.Σκληρα.

Δυο χρονια τωρα αυτο το εικοσαχρονο παλληκαρι ειναι αυτος που ολοι ζητανε για δουλειά

Τα Ελληνοπουλα βλεπεις δεν δουλευουνε λατζα ,ουτε καθαριζουνε χορτα, ουτε βαφουνε σπιτια, ουτε δουλεουνε στα κοτερα και στις οικοδομές.

Τα Ελληνοπουλα της ηλικιας του σπουδαζουνε, και ζητανε να μπουνε στο Δημοσιο η να ανοιξουν δικια τους δουλειά και να προσλαβουν κανενα ξενο για υπαλληλο.

Δεν δουλευουνε ουτε το καλοκαιρι που κλεινουν οι σχολες να βγαλουν κανενα χαρτζηλίκι. Ετσι η εργατικη ταξη της χωρας (θυμαστε την ενοια και το νιημα της λεξης;) ειναι ο Μπεσιμ . Δεν ειναι με σκυμενο το κεφαλι, ειναι αξιοπρπεπής, κυριος ,και το μεροκαματο του χωρις ενσημο (γιατι ειναι παρανομος) παει απο 7-10 ευρω την ωρα.

Και τ αξιζει γιατι ειναι δουλευταρας.

Δεν λουφαρει δεν αργει ειναι παντα τιμιος φιλοτιμος συνεπης στα ραντεβου και τις συμφωνιες του.

Οπως ειμασταν πριν λιγα χρονια εμεις οι Ελληνες.Και ειχαμε το καλυτερο ονομα στον πλανητη για την εργατικοτητα μας.

Τελευταιαalista  με τις οικονομιες του , αγορασε χορτοκοπτικο για να καθαριζει τις αυλες των σπιτιων και να βελτιωσει το μεροκαματο του.

 Ο Μπεσιμ ειναι αυτος που χρειαζεται η γερασμενη χωρα μας.

 Και εμεις τον πιανουμε σαν εγκληματια, καλοκαιριατικο, μεσα στο φουλ της δουλειας, τον κλεινουμε σε ενα κελι και τον στελνουμε στην Αλβανια.

Και πoιος θα πλυνει τα πιατα ρε μαγκες;

Ο Καρατζαφερης η μηπως οι αγανακτησμενοι μικρομεσαιοι του Αγ Παντελεημονα.

Εχουν χωσει τα χερια τους στα σκατα να ξεβουλωσουνε τον βοθρο ολοι αυτοι, η μηπως φωναζουνε τον Αλβανο να τους κανει τη δουλειά;

Φυσικα και θελουνε τους ξενους εργατες οι ρατσιστες .

Τους θελουνε ομως παρανομους, φοβισμενους ,για να κανουνε την βρωμοδουλια με λιγα λεφτα.

Αυτο ειναι το ζουμί.

 Ολα τα αλλα ειναι πονηριες.

Ο Μπεσιμ θα γυρισει.

Τον εχουμε αναγκη.

Θα συνεχισει τον αγωνα του με πικρα σε μια χωρα που εχει κανει την εργατικη ταξη παρανομη.

Μια πικρα που θα κουβαλα για παντα αυτος και τα παιδιά του.

Τον σκεφτομαι μεσα στο ζεστο κελι, απραγο μετα απο καιρο , να περιμενει την απελαση χωρις να υπαρχει καμμια λογικη εξηγηση.

Οσοι δουλευουνε ειναι νομιμοι.

Και οι ανεργοι εργατες και αυτοι νομιμοι ειναι.

Τι νομιμοτητα ειναι αυτη που φυλακιζει εναν εργατη;

Διαβαστε τις αναμνησεις ενος “Τουρκοσπορου”. Ξερουμε καποιοι απο εμας τους Ελληνες απο τετοια.

Χωρις δουλεια, χωρις χειρωνακτες εργατες καμμια χωρα δεν υπαρχει.

Δανεια δεν εξοφλουνται δημοσιοι υπαλληλοι δεν πληρωνοντα.

Ακομα και οι αστυνομικοι που τους διωκουν απο την δουλεια των εργατων πληρώνονται.

Των Ελληνων εργατων και αν δεν υπαρχουν Ελληνες εργατες τοτε των ξενων εργατων που δουλευουν στην Ελλαδα νομιμων και “παρανομων”.

Πανω στις δικες μας πλατες χτιζεται ο κοσμος ολος.

Πρεπει να τους τιμουμε και να τους προσεχουμε τους εργατες απο οπου κι αν ειναι οτι δουλεια κι αν κανουν.

Καποτε ακομα και τα αφεντικα το ηξεραν και το ελεγαν αυτο.

http://spetses.wordpress.com/tekmiria/akasoglou/

 Αντιμετώπιση.

Ποτέ δεν μας χώνεψαν εδώ. Τουρκομερίτες.

Ήμασταν πιο εργατικοί.

 Ήταν κι άλλοι.

Από τα Σπάρτα ο Καλευρόσογλου κι ο Ιατρίδης.

 Οι τσαγκάρηδες δουλεύαν όλη μέρα κι όταν έγινε ο νόμος του Μεταξά για το οχτάωρο (’36-’37), ο αστυνόμος, έσχιζε τις κλήσεις.

 Έλεγε “μακάρι όλοι να’ ναι τόσο εργατικοί”.

13
Jul
09

Η Λουιζα δενει με το κλεφτικο

Λουιζα

Προσεθεσα στην συνταγη παρασκευης του κλεφτικου ενα κλωναρακι Λουιζας απο την γλαστρα μου και εμπλουτισα τα αρωματα λεμονιου του πιατου.Στην παρασκευη του κλεφτικου δεν βαζω αλατι νοστιμιζω με φρεσκοστυμενο χυμο λεμονιου.

κλεφτικο

Πριν απο πεντακόσια περίπου χρόνια πολλοί φτωχοί αγρότες κρύβονταν στα βουνά κυνηγημένοι απο τις αρχές επειδή δεν δέχονταν την κατοχή των ξένων και την αυθαιρεσία των πλούσιων γαιοκτημόνων.
Δεν μπορούσαν να πληρώσουν τους φόρους και τα χρέη τους κι ετσι για να επιβιώσουν έκλεβαν κανένα κατσικι η ζούσαν απο την φιλοξενία των συμπατριωτών τους που τους προσέφεραν τροφή.
Για να ψήσουν λοιπόν την τροφή τους χωρίς να γίνουν αντιληπτοί απο τους διώκτες τους επρεπε να κρύψουν τον καπνό και την μυρωδιά του ψημένου κρέατος.
Ακόμη η συνεχής μετακίνηση, δεν τους επετρεπε να μείνουν για ωρες στο ιδιο μέρος και να επιβλέψουν το ψήσιμο.
Ετσι εσκαβαν ενα λάκο στο χώμα εβαζαν φωτιά και μετά σκέπαζαν με χώμα και κλαδιά την θράκα.Εβαζαν το αρνί η το κατσίκι επάνω και μετά πάλι κλαδιά και χώμα.
Σ’αυτή την γήινη στάμνα σιγοψηνόταν το κρέας με χοντροκομμένα κομμάτια κεφαλοτύρι για πολλές ώρες πέρνωντας την μυρωδιά των φύλλων κουμαριάς, δάφνης και χαρουπιάς καθως και τα αρώματα της ρίγανης και του θυμαριού, της λεμονιάς και του άγριου σκόρδου.
Μετά από ώρες επέστρεφαν, ξεσκέπαζαν τον λάκο και απολάμβαναν το φαγητό των κλεφτών, το «κλέφτικο».
Σήμερα πεντακόσια χρόνια μετά σας προσφέρουμε το κλέφτικο με όλα τα αρώματά του κλεισμένα σε σκληρό σκούρο χαρτί. Προσθέτουμε σπόρους σιναπιού (μουστάρδας) πατάτα καρότο πιπεριά και κρεμμυδάκι για να δώσουμε μια νότα πολυτέλειας στο πιάτο σας και Voila , κύριες και κύριοι το κλέφτικο.
Zουμερό, μυρωδάτο και γευστικό.
Απολαύστε το.

Περιγραφή: Είναι θάμνος ύψους 1-1,5 μ. ή ψηλότερος, φύλλα οδοντωτά ή λειόχειλα σε τριμερείς ή τετραμερείς σπονδύλους, λογχοειδή με βραχύ μίσχο, λεία στην άνω επιφάνεια και αδενώδη στην κάτω. Άνθη λευκά, μικρά που σχηματίζουν μασχαλιαίους σπονδύλους ή επάκριους βότρυς. Τα φύλλα συνθλιβόμενα αναδίδουν οσμή λεμονιού.

Θεραπευτικές Ιδιότητες: Χρησιμοποιείται ευρύτατα για νοσήματα του στομάχου, σταματά τη διάρροια και είναι τονωτικό, αντιπυρετικό και διουρητικό. Συνιστάται, μάλιστα, σε περιπτώσεις νεφρολιθιάσεως. Βοηθά στο αδυνάτισμα, στην αποτοξίνωση και στην αποβολή περιττών υγρών και κυτταρίτιδας.
Δεκεμβρίου 2016
Δ T Τ T Π S S
« Νοέ.    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Blog Stats

  • 10,551 hits